A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével beleegyezel a cookie-k használatába.
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezető

Global Instore Kft. (1112 Budapest, Tóberek utca 1B), (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk el, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

Az Adatkezelő tudomására jutott adatokat jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adattovábbítások kivételével harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül semmilyen körülmények között nem adja ki. Jelen dokumentáció érvényességi ideje alatt az adatokat kizárólag saját célra gyűjti, illetve tárolja. Amennyiben a látogató úgy határoz, hogy – a megadott adatok alapján – az Adatkezelő a későbbiekben ne vegye fel vele a kapcsolatot, úgy az Adatkezelő a Felhasználó döntésének megfelelően fog eljárni, a nem szándékosan vagy törvényben, a személy azonosítására előírt, közölt személyes adatokat nem őrzi meg, és nem adja tovább. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért és eljárásmódjáért.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési dokumentáció bármely időben történő megváltoztatására, annak az érintettek kellő időben történő tájékoztatása mellett.

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;


2. Kifejezések és meghatározásuk

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.15. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A személyes adatot - akár az érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján - különösen akkor lehet kezelni, ha ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez, az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának gyakorlásához, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez, társadalmi szervezetek jogszerű működéséhez szükséges.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az adatok minősége

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és, ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás külföldre

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Személyes adatok nemzetközi jogsegélyegyezmény végrehajtása érdekében, az egyezményben meghatározott célból és tartalommal továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

Az automatizált adatfeldolgozás esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről.

Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz Adatkezelőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelések

4.1. Regisztráció

Az adatkezelés helye (webcíme): curver.hu, curver-lifestyle.hu

Az adatkezelés célja: honlapon történő regisztráció

Az adatkezelés céljának leírása: Webáruházban történő vásárlás kapcsán felmerülő elektronikus szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A jogszabály címe: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kezdeményezi az adatai törlését az üzemeltető felé e-mailben tett kéréssel. Ez esetben a törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanapon belül történik meg. Egyéb esetben (ha a Felhasználó nem kéri) az adatok a Felhasználó ügymenetének lezárását követő első évforduló napjától számított 60 napon belül kerülnek törlésre. 

Adatfajták: Felhasználónév, Név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település neve, Cím.

Az adatfelvétel módja (adatok forrása): Közvetlenül az érintettől, online regisztrációs adatlap kitöltésével. 

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrálók.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:
curverstyle.hu: NAIH-87871/2015.
curver-lifestyle.hu: NAIH-87872/2015. 


4.2. Üzemeltetés (és Számlázás)

Az adatkezelés helye (webcíme): www.revolexpress.hu

Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az adatkezelés céljának leírása: Elektronikus szerződés alapján történő termékértékesítés kapcsán esedékes vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján

A jogszabály címe: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (2) és (3) bekezdése 

Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 év.

Adatfajták: Név, E-mail cím, Irányítószám, Település neve, Cím.

Az adatfelvétel módja: Közvetlenül az érintettől, online adatlap kitöltésével.

Az érintettek köre: A webáruházban vásárlók.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87873/2015.


4.3. Szállítólevél készítés és kiszállítás
Az adatkezelés helye:  2040 Budaörs, Építők útja 2-4. (Curver Márkabolt)

Az adatkezelés célja: kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés

Az adatkezelés céljának leírása: A webáruházban megvásárolt termékek házhoz szállításához szükséges szállítólevelek elkészítése és futárrendelés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A jogszabály címe: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az adatok a weboldal-tagság megszűnésekor vagy a Felhasználó ügymenetének lezárását követő első évforduló napjától számított 60 napon belül kerülnek törlésre.

Adatfajták: Név, Telefonszám, Irányítószám, Település neve, Cím.

Az adatfelvétel módja: online

Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérők.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai és az alábbi adattovábbítással kapcsolatos adatkezelők kezelhetik. 

Adattovábbítások:
Név: Fáma First Kft., 1194 Budapest, Viola u. 38.a. 
Továbbított adatok megnevezése: Név; Telefonszám; Irányítószám; Település neve, Cím.
Adattovábbítás jogalapjának megnevezése: Érintett kérésére házhoz szállítás céljából
Adattovábbítás módja: Elektronikus (automatikusan, API-n keresztül)

Név: Trans-pack Kft, 1165 Budapest, Veres Péter utca 131/b 1. em. 1.
Továbbított adatok megnevezése: Név; Telefonszám; Irányítószám; Település neve, Cím.
Adattovábbítás jogalapjának megnevezése: Érintett kérésére házhoz szállítás céljából
Adattovábbítás módja: Elektronikus (interaktív felületen)

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87874/2015.


4.4. Hírlevelezés

Az adatkezelő adatai: Vállalkozz Hatékonyan Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.

Az adatkezelés helye (webcíme): www.curver.hu

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Az adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó E-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére és tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A jogszabály címe: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés időtartama: a weboldal-tagság megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal, vagy az érintett, Adatkezelő felé, E-mailben tett kérésére alapján a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.

Adatfajták: név, e-mail cím

Az adatfelvétel módja: online

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozók.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88081/2015.


4.5. Weboldal látogatók
A weboldalunk html-kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük:www.google.com/analytics/.

Az adatkezelés célja: fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés

Az adatkezelés céljának leírása: a weboldalt látogatók mind hatékonyabb és célcsoportra szabott informálása az oldal működése közben, a látogatók viselkedéséről szerzett információk alapján.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 
A jogszabály címe: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 nap. 

Adatfajták: IP cím, dátum és időpont, a meglátogatott oldalak címe és a közöttük történő átlinkelések útvonala, a látogató földrajzi elhelyezkedése, a látogató operációs rendszerének típusával és böngészőjének fajtájával és a böngésző eszköz fajtájával kapcsolatos adatok

Az adatfelvétel módja: automatikus (online)

Az érintettek köre: A weboldalt látogató-, a cookie-kezelést jóváhagyó valamennyi Felhasználó.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Megjegyzés: az adatkezelés során gyűjtött adatok gyűjtése külső adatkezelők szoftverein és szerverein keresztül történik. Ezen külső szolgáltatók a látogató számítógépén adatcsomagokat (cookie-kat) helyeznek el. Ezen adatokat a látogató böngészőjén keresztül olvassák le az azt elhelyező szoftverek, hogy általuk információkat szerezzenek. Ezen információk a személyes adatokra, vagy a látogató számítógépén tárolt adatfájlokra nem terjednek ki, nem érintik őket. A cookie elhelyezését a látogató igénye szerint korlátozhatja a böngészőjének beállítása során, vagy a már elhelyezett csomagokat törölheti is.
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88082/2015.
 

4.6. Optimonk

Az adatkezelő adatai: Webshop Marketing Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129

Az adatkezelés helye (webcíme): curver.hu

Az adatkezelés célja: popup hirdetés

Az adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó reklámok az érdeklődők részére és tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap

Adatfajták: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatfelvétel módja: online

Az érintettek köre: feliratkozók

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik. 


Adattovábbítás módja: Elektronikus (automatikusan, API-n keresztül)
 

 

4.7. Árösszehasonlító tevékenység

Az adatkezelő adatai:
1. www.arukereso.hu: Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
2. www.argep.hu : guenstiger.de GmbH. Németország, D-20459 Hamburg, Deichstraße 34

Az adatkezelés helye (webcíme): curver.hu, www.curver-lifestyle.hu

Az adatkezelés célja: kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés

Az adatkezelés céljának leírása: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A jogszabály címe: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:

Adatfajták: e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése

Az adatfelvétel módja: online

Az érintettek köre: A személyes adatokat az OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu és a guenstiger.de GmbH adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai és az alábbi adattovábbítással kapcsolatos adatkezelők kezelhetik. 


A 4.1. - 4.7. pontokban rögzített adatkezelésekkel kapcsolatos adatokban történő változások bejelentését az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet jelezni:

  • e-mailben: curver@globalinstore.hu
  • postai úton a következő címre feladott levél útján: Global Instore Kft., 1112 Budapest, Tóberek utca 1B

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatokat a weboldalt kiszolgáló tárhelyszolgáltató (Deninet Kft., 1132 Budapest, Viktor Hugó u 18-22.) informatikai eszközein / szerverén tárolja.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket tesz, továbbá, olyan távközlési vagy informatikai eszközöket üzemeltet, amik a szolgáltatás nyújtása közben biztosítják a kezelt adatok biztonságát. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel elkövetett csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen

6. Az adatkezelő adatai

Név: Global Instore Kft. 
Cím: 1112 Budapest, Tóberek utca 1B
E-mail cím: curver@globalinstore.hu
Képviselő: Dukát Zsolt ügyvezető igazgató
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-87871/2015., NAIH-87872/2015., NAIH-87873/2015., NAIH-87874/2015., NAIH-88081/2015., NAIH-88082/2015.

WEBSHOP
Tárhely-szolgáltató neve: Shoprenter.hu Kft.
Tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tárhely-szolgáltató elérhetősége: info@shoprenter.hu ; tel. +36-1/234-5012
Tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu
Szerverpark üzemeltető: Magyar Telekom Nyrt.
Szerver fizikai helye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
 

SZÁMLÁZÓ
Tárhely-szolgáltató neve: REVOLUTION Software Kereskedelmi Kft. 
Tárhely-szolgáltató címe: 1133 Budapest, Váci út 76., V. torony, VII. emelet
Tárhely-szolgáltató elérhetősége: janos.laczko@infoteka.hu
Tárhely-szolgáltató weboldala: https://www.revolexpress.hu
Szerverpark üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.(http://tarhely.eu/)
Szerver fizikai helye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 80/A. I. emelet

7. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt abban az esetben, amikor az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1-475-71-86, 475-71-00
Telefax: 06 1-269-35-41

Verzószám: V1.2
Érvényes: 2018.05.23
(-tól)
Minden jog fenntartva. Copyright: Global Instore Kft.

A Tájékoztatót PDF formátumban itt letöltheti.

Adatvédelmi incidens esetén letöltendő jegyzőkönyv

blog comments powered by Disqus